Polaroid in Hong Kong | black and white polaroid film
Dec. 2019

 

Polaroid always is the fastest way to keep memory.